CENY TRANSFEROWE MOORE POLSKA

Zastanawiasz się, czy problematyka cen transferowych dotyczy także Ciebie i Twojego biznesu? Przeczuwasz, że nadszedł już ten rok, w którym będzie trzeba zmierzyć się z tym zagadnieniem? Mnogość przepisów i ich zmian sprawiła, że identyfikacja i późniejsza realizacja obowiązków dokumentacyjnych stała się niejasna? 

Doskonale się składa – Moore Polska może Ci pomóc! Sporządzamy dokumentacje cen transferowych, weryfikujemy transakcje i sporządzamy wzory oraz procedury. 

Dlatego nie czekaj – skontaktuj się z nami już dzisiaj! 

Jak możemy pomóc Twojej firmie, czyli jak handlować i nie dać się zwariować?

Moore Polska każdego dnia wspiera swoich Klientów w realizacji obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych. A także weryfikacji oświadczeń dotyczących rzeczywistego właściciela należności, sporządzania wzorów pism oraz wewnętrznych procedur podatkowych. Każda świadczona przez nas usługa dopasowana jest do potrzeb danego Klienta i w zakresie przedstawionej problematyki dokumentacji cen transferowych, w tym bezpośrednich transakcji rajowych obejmuje szeroki zakres wsparcia.

Weryfikacja
transakcji

Weryfikacja transakcji w celu identyfikacji transakcji jednorodnych i przekroczenia przez nie progu dokumentacyjnego właściwego dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych.

Sporządzanie wzorów oświadczeń

Sporządzanie wzorów oświadczeń dla kontrahentów w celu określenia ich statusu dla celów identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych.

Sporządzenie wewnętrznej procedury

Sporządzenie procedury w zakresie identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

Sporządzanie lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych, w tym analiz benchmarkingowych oraz formularzy TPR, jak również dokumentacji grupowych (Master File).

Sporządzanie odrębnych analiz benchmarkingowych

Przeprowadzanie analiz wraz z raportem w celu zbadania rynkowego charakteru mających mieć zastosowanie marż transakcyjnych w planowanych transakcjach kontrolowanych oraz w celu znalezienia uzasadnienia dla przygotowywanych zmian w zakresie przyszłych transakcji.

Budowanie świadomości w zakresie cen trasnferowych

Poprzez organizowanie technicznych spotkań mających na celu przybliżenie problematyki cen transferowych oraz usuwanie wątpliwości praktycznych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi bez problemów?<BR/> Tylko z Moore Polska! 

Chcesz wiedzieć więcej? Odpowiedzi czekają na Ciebie w sekcji Q&A Moore Polska!

1Czym są ceny transferowe (Transfer Price/TP)?

Ceny transferowe to ceny ustalane w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Ceny stosowane w tego typu transakcjach powinny być ustalone z uwzględnieniem tzw. zasady ceny rynkowej (arm’s length principle).

2Od czego zależy konieczność sporządzania dokumentacji TP?

Ustawa o CIT nakłada obowiązek dokumentacyjny na podmioty w przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości transakcji dedykowanych dla transakcji usługowych, finansowych, towarowych oraz innych. Obowiązek dokumentacyjny służy eliminacji sytuacji, w której podatnicy w ramach jednej grupy kapitałowej przesuwają dochód pomiędzy krajami tak, aby dochód opodatkowany był w kraju o najbardziej korzystnej jurysdykcji podatkowej lub przenoszeniu wyniku finansowego między podmiotami krajowymi.

3Jakie są progi dokumentacyjne?

Progi od których zależy powstanie obowiązku dokumentacyjnego wynoszą odpowiednio:

  • 10 000 000 PLN – w przypadku transakcji towarowych,
  • 10 000 000 PLN – w przypadku transakcji finansowych,
  • 2 000 000 PLN – w przypadku transakcji usługowej,
  • 2 000 000 PLN – w przypadku transakcji innej niż wymienione powyżej.

Do wyliczenia wartości transakcji w danym roku brane są pod uwagę transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym.

4Czy od obowiązku dokumentacyjnego obowiązują jakieś zwolnienia?

Tak – ustawa przewiduje zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych. W celu skorzystania ze zwolnienia muszą jednak zostać spełnione ustawowe przesłanki, do których należy miedzy innymi zawieranie transakcji kontrolowanych między podmiotami powiązanymi mającymi w roku podatkowym siedzibę w Polsce i które dodatkowo nie poniosły straty podatkowej.

5Czy mimo zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego mam jakieś inne obowiązki deklaracyjne?

Tak. Nawet jeżeli podmiot korzysta ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego w dalszym ciągu jest zobligowany do złożenia formularza TPR-C w terminie do końca 11 miesiąca roku następującego po roku, którego dotyczy zwolnienie.

6Kiedy należy złożyć formularz TPR-C?

Obecnie obowiązek złożenia formularzy TPR-C dla spółek, których rok podatkowy równa się z rokiem kalendarzowym, mija w ostatnim dniu listopada 2023 roku. Od obecnego roku nie ma konieczności składania odrębnego oświadczenia o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – obecnie oświadczenie jest integralną częścią formularza TPR-C.

7Jakie są terminy na dokumentację TP?

Podatnik, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w terminie do 10 miesiąca roku następującego po roku, w którym wystąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku. Należy jednak pamiętać, że terminy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych mogą ulec zmianie w kolejnych latach podatkowych.

8Dlaczego warto pochylić się nad tematem cen transferowych?

Transakcje wewnątrzgrupowe to zjawisko powszechne wśród zarówno przedsiębiorców rozwijających się, jak również złożonych grup kapitałowych posiadających długą historię prowadzenia działalności gospodarczej. Z uwagi na wciąż utrzymującą się tendencję wzrostową cen towarów i usług, jak również wolumenu realizowanych na rynku transakcji, wynikającego ze wzrostu konkurencji oraz atrakcyjności rodzimych przedsiębiorstw, zagadnienie cen transferowych dotyczy coraz większej liczby podmiotów.

9Dlaczego zagadnienie cen transferowych jest wymagające?

Koncepcja realizacja obowiązków w zakresie cen transferowych wynikająca z ustawy o CIT sprowadza się do właściwej interpretacji przepisów w kontekście realizowanych w roku podatkowym z kontrahentami, głównie lecz nie tylko powiązanymi, transakcji.

W rozdziale 1a ustawy o CIT i towarzyszącym tym regulacjom rozporządzeniach zawarte zostały wymogi wobec podatników, które ze względu na ogólny, i tym samym nieprecyzyjny charakter, dotyczyć mają zróżnicowanych, a także często złożonych transakcji różnego rodzaju, które w związku z prowadzonym biznesem realizują w trakcie roku podmioty gospodarcze.

Przepisy wymagają, aby po spełnieniu kryteriów ustawowych, dokonać odpowiadającemu strukturze wymaganej w przepisach opisu transakcji, w tym stron biorących w niej udział, charakteru powiązań, przebiegu i wartości transakcji oraz sposobu ustalenia ceny. Ponadto, by potwierdzić prawidłowość, w świetle zasad rynkowych, przyjętych warunków transakcyjnych, na podatnikach ciąży obowiązek przeprowadzenia i udokumentowania właściwych analiz benchmarkingowych. Cała zaś złożona transakcja i wszystkie istotne z punktu widzenia cen transferowych aspekty, muszą być końcowo podsumowane w ustrukturyzowanej informacji, w formie właściwego formularza, którego prawidłowe wypełnienie jest szczególnie istotne z punktu widzenia celów jakim dla organów podatkowych służy, tj. analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Regularne w ostatnich latach, zmiany w zakresie wzorów dokumentów udostępnianych przez Ministra Finansów, jak również dynamika zmian interpretacyjnych ujawniana w wydawanych Objaśnieniach podatkowych sprawia, że każdego roku, od nowa należy weryfikować podejście do analizy realizowanych transakcji w kontekście obowiązków z zakresu cen transferowych, także tych, które ze swej natury lub koncepcji biznesowej, realizowane są w sposób ciągły.

10Dlaczego nie warto odkładać obowiązków dokumentacyjnych?

Chociaż terminy realizacji obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych wydają się być odpowiednio długie, a progi kwotowe transakcji, inicjujące powstanie obowiązków niekiedy względnie wysokie, odpowiednie podejście wewnątrz przedsiębiorstwa należy wprowadzić już na etapie rozwijania prowadzonego biznesu.

Istotne jest, że realizacja obowiązków w zakresie cen transferowych cieszy się coraz większą uwagą organów podatkowych. Obserwuje się znaczący wzrost kontroli w tym zakresie. Ponadto, organy podatkowe wyposażone są w możliwość recharakteryzacji lub pominięcia transakcji, jeżeli odbiega ona od cen rynkowych. W przypadku złożonych transakcji, ze względu na ich przedmiot lub sposób realizacji, pomiędzy podatnikiem a organem może dojść zatem do wielu nieporozumień.

Dlatego też warto upowszechniać wiedzę w zakresie swojej organizacji obejmującą problematykę cen transferowych, zarówno w drodze doraźnej współpracy z doradcami zewnętrznymi, zajmującymi się zagadnieniem w codziennej pracy, jak i w drodze wsparcia w opracowaniu wewnętrznych procedur.

Ustrukturyzowanie weryfikacji, dla celów identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego, zarówno:

  • samych transakcji - w kontekście określenia transakcji o charakterze jednorodnym oraz ich wartości, jak również
  • statusu kontrahenta - w kontekście ustalenia miejsca zamieszkania, siedziby oraz zarządu i wykluczenia ich umiejscowienia w raju podatkowym,

— odbyć bowiem może się poprzez sporządzenie wewnętrznej procedury.

Tego rodzaju dokument, pozwoli na określenie etapów, przebiegu oraz usystematyzowanie wniosków z przeprowadzonej weryfikacji transakcji, dzięki czemu jej dokonanie będzie możliwe nie tylko w sposób kumulatywny, w okresie bliskim terminowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych, lecz na bieżąco w trakcie roku, równolegle do realizowanych transakcji.

Nasi eksperci w Dziale Podatkowo-Prawnym czekają na kontakt
z Tobą

Agnieszka
Drożdż-Wilk

Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego,
Radca Prawny, Gdańsk

Seweryn
Tomaszewski

Menedżer w Zespole Podatkowym,
Gdańsk

Działamy sprawnie i skutecznie
zawsze wybierając optymalne i bezpieczne rozwiązanie. 

Jesteśmy zespołem specjalistów i ekspertów
ale przede wszystkim – praktyków, którzy pozostają w stałym kontakcie z każdym Klientem.

Gwarantujemy bezpieczeństwo
i chronimy interesy w przypadku kontroli podatkowej.

Wy pytacie – Moore Polska odpowiada! Zachęcamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi TP.